NAGRADNA IGRA ? ? DOBIMO SE MED KROŠNJAMI⠀
Ob začetku poletnih počitnic PODARJAMO 10 VSTOPNIC za največji in najvišji pustolovski park v Sloveniji ??⠀⠀
Vse, kar moraš storiti je?, da:⠀
? označiš prijatelja v komentarjih (več označenih prijateljev, več možnosti) na Instagram strani @pustolovskiparkgeoss,⠀
? začneš slediti @pustolovskiparkgeoss,⠀
? poiščeš še @bivanjevkrosnjah in nam začneš slediti še tam.⠀

Če narediš vse to do vključno 3. 7. 2020, se poteguješ za eno izmed 10-ih vstopnic za doživetja v Pustolovskem parku Geoss ? ⠀

 

 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN PRAVILA SODELOVANJA

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Dobimo se med krošnjami!” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Pustolvoski park Geoss, d.o.o., Vače 15, 1252 Slivna, ki ga zastopa direktor Miloš Kimovec, v nadaljevanju “organizator”.

 1. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@pustolovski-park-geoss.si.

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je sporočiti prebivalkam in prebivlcem Slovenije, da je Pustolovski park Geoss največju pustolovski park v Sloveniji in da se nahaja v središču Slovenije.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 24.06.2020 od objave nagradne igre do dne 03.07.2020 do 23:59 ure.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@pustolovski-park-geoss.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec_ka sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– na objavi pusti komentar, kjer označi svojega prijatelja,
– všečka strani @PustolovskiParkGeoss in @Bivanjevkrosnjah

Posamezen_na udeleženec_ka lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran_a pa je lahko samo enkrat.

 1. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v 3 dneh po zaključku nagradne igre izbrala deset zmagovalcev, ki bodo izžrebani na podlagi ročnega žreba. Organizator si glede na vsebino posredovanih idej pridržuje pravico, da nagrad(e) ne podeli. Organizator bo izbor zmagovalcev izvedel v prostorih organizatorja. Izbor bo dokumentiran s fotografijami in deljen na omrežju Instagram.

 1. Nagrade

Posamezen nagrajenec bo prejel vstopnico za Pustolovski park Geoss v vrednosti 20,00 EUR. Skupna vrednost nagradnega sklada je do 200,00 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

 1. Obveščanje zmagovalcev_k in prevzem nagrad

Zmagovalci_ke bodo obveščeni o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov info@pustolovski-park-geoss.si pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

Organizator bo zmagovalcem_kam na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih.

V primeru, da se posamezen zmagovalec_ka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu_ki poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci_ke izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Instagram in spletni strani www.pustolovski-park-geoss.si.

 1. Odgovornost

Sodelujoči_e sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad.

Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.pustolovski-park-geoss.si.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Slivna, 24.06.2020

Nazaj
PRIDNE ŠOLARJE NAGRAJUJEMO
Naprej
OTVORITEV 10. SEZONE